Regulamin

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Właścicielem firmy SAGAS oraz serwisu www.sagas.pl jest:

SAGAS Piotr Klimkiewicz

ul. Helenowska 19
05-840 Brwinów
NIP: 534-201-19-43
REGON: 015174702

Nr rachunku bankowego:
BANK Credit – Agricole

32 1940 1076 3130 2803 0000 0000

1.2. Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług oferowanych przez Agencję Reklamową SAGAS.
AgencjaAgencja Reklamowa SAGAS

1.3. Niniejszy regulamin określa:
– warunki korzystania z usług Agencji;
– zasady wykonywania kalkulacji;
– zasady akceptacji projektów;
– zasady przyjmowania zleceń;
– zasady dotyczące płatności i dostawy;
– zasady dotyczące zarządzania danymi klienta;
– warunki reklamacji;
– odpowiedzialność Agencji.

2. Warunki korzystania z usług Agencji.

2.1. Korzystanie z usług Agencji oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2. Klient zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych do wystawienia faktury.

2.3. Agencja zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie
w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania
kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych

(Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474),
tekst ujednolicony na podst. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 100,
poz. 1087).

2.4. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 )

2.5. W przypadku rezygnacji Klienta z usług Agencji, Klient obciążany jest kosztami w wysokości 50% kosztów (netto) zawartych w
zaakceptowanej przez Klienta ofercie cenowej. Rezygnacja z usługi zawsze powinna być złożona w formie pisemnej.

2.6. W przypadku rezygnacji z zamówienia przed rozpoczęciem pracy grafika, Klient nie ponosi żadnych kosztów.

2.7. Klient akceptując regulamin wyraża zgodę do umieszczania projektów prac wykonanych przez Agencję na stronie internetowej www.sagas.pl.

3. Kalkulacje.

3.1. Kalkulacje wykonywane są do 7 dni od daty złożenia zapytania ofertowego.

3.2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne, przybliżony termin realizacji oraz koszt projektu.

3.3. Jeżeli w kalkulację nie jest wliczony koszt projektu – minimalna cena projektu to 80 PLN netto za godzinę pracy grafika, która jest doliczana automatycznie do zamówienia.

3.4. Koszt projektu wzrasta adekwatnie od skomplikowania zamówienia.

3.5. Podane w kalkulacji ceny są cenami NETTO. Należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

3.6. Kalkulacja jest ważna 10 dni od daty przesłania przez pracownika Agencji.

4. Zasady akceptacji projektów.

4.1. Projekty graficzne prosimy przesyłać w skali 1:1 w formacie CorelDraw X7 lub niższy, tekst zapisany w krzywych. Przy bitmapach rozdzielczość musi wynosić 300 dpi.

4.2. Termin realizacji projektu to 7-28 dni roboczych w zależności od stopnia skomplikowania.

4.3. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych – wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za różnicę kolorów między monitorem a rzeczywistym wydrukiem, jeżeli wcześniej nie był wykonany wzorzec barwny (matchprint).

4.4. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy w projekcie przesłanym przez Klienta.

4.5. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.

5. Zasady przyjmowania zleceń.

5.1. Zamówienie złożone przez Klienta musi mieć formę podpisanego formularza zamówienia.

5.2. W przypadku pierwszego zamówienia, Klient zobowiązany jest do przedłożenia kserokopii zaświadczenia o wpisie do CEiDG, a w przypadku działania pełnomocnika – stosownego pełnomocnictwa. Zamówienie stanowi formę umowy pomiędzy Klientem a Agencją.

5.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków zawartych w niniejszym regulaminie oraz aktualnej oferty, w dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

6. Płatności i ceny.

6.1. Za wykonaną usługę Agencja wystawia fakturę VAT.

6.2. Wystawiona faktura VAT jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

6.3. W przypadku braku indywidualnych ustaleń, faktury płatne są najpóźniej w dniu odbioru towaru.

6.4. Gdy indywidualne ustalenia płatności zezwalają na formę przelewu, Agencja udziela 7 dniowego terminu płatności.

6.5. Gdy termin płatności zostanie przekroczony Agencja zastrzega sobie prawo rozliczenia odsetek ustawowych, kosztów upomnień oraz
powrót do rozliczeń gotówkowych.

6.6. Agencja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenach. Zmiany w cenach nie dotyczą zamówień realizowanych
podczas wprowadzania zmian.

7. Dostawa.

7.1. Agencja uznaje ustalony termin dostawy za przybliżony, a nie ostateczny.

7.2. Odbiór towaru następuje własnym transportem Klienta z siedziby Agencji lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej.

7.3. Koszt transportu pokrywa Klient.

7.4. Agencja zastrzega sobie prawo wstrzymania wysyłki towaru bez uprzedzenia w momencie nie wywiązania się z zobowiązań
finansowych Klienta wobec Agencji.

7.5. Agencja nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane przez spedytorów, ani też za ewentualne uszkodzenia przesyłek
powstałe w czasie transportu.

7.6. Przyjmując towar od firmy przewozowej Kupujący jest zobowiązany – w przypadku gdy przesyłka nosi ślady otwarcia lub
uległa w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

8. Warunki zgłoszenia reklamacji.

8.1. Reklamację może złożyć każdy Klient, który zrealizował zamówienie.

8.2. Reklamacje można złożyć pisemnie na adres firmy bądź drogą mailową na adres biuro@sagas.pl.

8.3. Zgłaszając reklamację Klient winien jest zawsze posługiwać się zamówieniem, które chce zareklamować.

8.4. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

8.5. Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

8.6. Reklamacje można złożyć do 2 dni od realizacji zamówienia. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

8.7. Reklamacje rozpatrywane są w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

8.8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.

8.9. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Agencja zastrzega prawo do +/-5% odstępstw w zamówieniu.

8.10. W razie uznania reklamacji Agencja zobowiązuje się do uzupełnienia braków, naprawy lub wymiany wadliwych towarów.

8.11. Towar objęty reklamacją winien być przekazany firmą spedycyjną lub osobiście przez Klienta.

8.12.
Usługa wykonana w ramach reklamacji jest usługą bezpłatną. Strony wyłączają inne roszczenia Klienta w stosunku do Agencji.

9. Zakres odpowiedzialności Agencji.

9.1. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za:
– wykonanie prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
– wykonanie prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Agencję;
– wykonanie prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
– opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne;
– opóźnienia, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Agencji;
– opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta;

10. Postanowienia końcowe.

10.1. Złożenie zamówienia w Agencji oznacza akceptację regulaminu i warunków reklamacji.

10.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.

10.3. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sagas.pl

10.4. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższego regulaminu będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Agencji.